วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข้อสอบ O-NET วิชาคอมพิวเตอร์ข้อสอบ คอมพิวเตอร์
คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ


1.   ข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์


   ก.  ประมวลผล            ข.  เก็บข้อมูล  


   ค.  รับข้อมูล               ง.  แสดงผลลัพธ์     
   จ.  นำข้อมูลเข้า (คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)


2.  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า

   
ก.  บิต    ( 1 กับ 0)            ข.  ไบต์  

  
ค. ฟิลด์                              ง.  เร็คคอร์ด

  
จ. ไฟล์

3.  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร

   
ก.  Document                ข.   Report
   ค.  Information            ง.  Output

  
จ.  Database

4.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด

   
ก.  อนาล็อก               ข.  ดิจิตอล   

  
ค.  ไฮบริค                  ง.  ไฟฟ้า

  
จ. อิเล็กทรอนิกส์

5. สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้

   
ก.  การเปิดกล่องระเบิด            ข.  การเลือกผลไม้

   
ค.  การก่อการร้าย            ง.  การปอกเลือกไข่ต้ม 

  
จ.  การเก็บกู้ระเบิด
6.  IP Address คือ

   
ก.  หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย

   
ข.  โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  
ค.  หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

   
ง.  ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

   
จ. ถูกทุกข้อ


7. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง

        
ก.  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

       
ข. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล

        
ค.  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต

       
ง. เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

       
จ.  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต


8.  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์

    
ก.  แถบชื่อ                       ข.  แถบสื่อสาร   

   
ค.  แถบสถานะ               ง.  พื้นที่แสดงเว็บเพจ
    จ. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์9.   s15550036@student.rit.ac.th  ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด

             
ก.  Domain Name            ข.  Password   

             
ค.  Sub Domain            ง.  Username   

             
จ.  ISP


10. ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด

   
ก.  .doc               ข.  .zip  

  
ค.  .com               ง.  .txt  

  
จ.  .exe


11.  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ

   
ก.  อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์      ข.  ความปลอดภัยของข้อมูล

   
ค.  ลิขสิทธิ์                                                             ง.  ไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล
ง.  ถูกทุกข้อ

12.  ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล

   
ก.  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล         ข.  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้

   
ค.  ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่   ง.  ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล

  
จ.  กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

13. ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS

   
ก.  โปรแกรมภาษาโคบอล            ข.  โปรแกรมภาษาปาสคาล

  
ค.  โปรแกรมภาษาเบสิค               ง. โปรแกรมภาษาซี
   จ..  โปรแกรม SQL


14. รายละเอียดข้อมูลที่แสดงถึงคุณสมบัติของเอ็นติตี้ คือ

   
ก.  Attribute               ข.  Relationship  

  
ค.  Database               ง.  Field

  
จ.  File


15. กรณีที่กำหนดว่านักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนได้หลายวิชา ในขณะที่แต่ละวิชานักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายคน   ” ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและนักศึกษาเป็นความสัมพันธ์แบบใด

   
ก.  แบบหนึ่งต่อกลุ่ม            ข.  แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

  
ค.  แบบกลุ่มต่อหนึ่ง            ง.  แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

  
จ.   ถูกทุกข้อ


16. “ความสัมพันธ์”  ที่กล่าวถึงในข้อ 15  หมายถึง

   
ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอททริบิวต์      ข.  ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์

   
ค.  ความสัมพันธ์ระหว่างเร็คคอร์ด      ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้

  
จ.  ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล


17. ชนิดความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้ในข้อใดไม่ถูกต้อง

       
ก.  1 : 1      ข.  1 : m    ค.  M : 1   ง.  M : n       จ.  1: n

18. ถ้าจะกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรจะกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด

   
ก.  One to One                 ข.  One to Many     
ค.  Many to Many               ง.  Many to One   
จ. ถูกทุกข้อ


19. ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น
กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้

   
ก.  Programmers            ข.  DBA

  
ค.  DBMS               ง.  Computer Analysis   

  
จ.  Data Entry


20. ข้อใด  ไม่ใช่  ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์

   
ก.  เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ         ข.  เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก

   
ค.  เกิดความขัดแย้งของข้อมูล         ง.  เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
   จ.  ผิดทุกข้อ


21. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีหน้าที่อย่างไร

   
ก.  ดูแลรักษาข้อมูล         ข.  ติดต่อกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูล 

   
ค.  ควบคุมภาวการณ์ใช้ข้อมูลพร้อมกัน      ง. จัดการการเข้าถึงข้อมูลและไฟล์ข้อมูล

   
จ.  ถูกทุกข้อ


22. ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารฐานข้อมูล จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับใคร

     
ก.  เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม             ข.  ผู้ใช้  

     
ค.  หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์            ง.  นักวิเคราะห์ระบบ

    
จ. นักออกแบบระบบ


23. ข้อใดต่อไปนี้ควรกระทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบฐานข้อมูล

   
ก.  รวบรวมข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้      ข.  กำหนดรูปแบบฟิลด์และไฟล์

   
ค.  ทำความเข้าใจกับข้อมูล            ง.  ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์

   
จ.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล24. ใน SQL   ต่อจากคำสั่ง SELECT  ต้องเป็นชื่อของอะไร

   
ก.  ชื่อ Field            ข.  ชื่อ Table    

 
ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query

 
ง.  ถูกทุกข้อ


25. ใน SQL ต่อจากคำสั่ง FROM ต้องเป็น

   
ก.  ชื่อ Field                                     ข.  ชื่อ Table    

   
ค.  ชื่อ Table หรือชื่อ Query              ง.  ชื่อ Field หรือชื่อ Query

  
จ.  ถูกทุกข้อ


ที่มา

http://ruworld.igetweb.com/

http://rumoriae.wbotyezz.com/

 http://gioprtxa.mnvlglkda..com/

http://ftewsdfiuy,m,mljhj379.com/

http://ruanporn.213%20kay.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น